Faculty

Dr. Mrinmay Das

Principal, M.Pharm, PhD (Pharmaceutical Chemistry)

Dr.Janmajoy Banerjee

H.O.D, M.Pharm, PhD (Pharmaceutical Chemistry)

Ms. Abhipsa Sinha

M.Pharm (Pharmacology)

Mr. Gourab Dey

M.Pharm (Pharmacology)

Mr. Aminur Rahaman

M.B.A (H.R.M And Marketing)